Realizacja wirtualnych wizyt, zdjęcia panoramiczne 360


Wywoływacze fotograficzne czarno-białe, Charakterystyka jakościowo-użytkowa wywoływacza rentgenowskiego (radiograficznego) uniwersalnego w płynie

Tablice wymagań i metody badań dotyczące wywoływacza uniwersalnego w roztworze, przeznaczonego do obróbki chemicznej czarno-białych błon rentgenowskich (radiograficznych). Wymagania obejmują: barwę, objętość roztworu w opakowaniu jednostkowym, pH, rozpuszczalność w wodzie, zdolność wywoływania, wydajność i trwałość roztworu wywoływacza, okres gwarantowanej użyteczności, pakowanie, znakowanie, przechowywanie, transport i ocenę partii wyrobu

Fotografia, Światłoczułe materiały fotograficzne stosowane do bezpośredniego pozytywowego kopiowania obrazów, Charakterystyka jakościowo-użytkowa błony ortochromatycznej FOTONWPROSTPOZYTYW

Wymagania oraz sposoby sprawdzenia błony ortochromatycznej. Wymagania dotyczą: podłoża, wymiarów, właściwości fizycznych (temp.topnienia, czas spalania), właściwości fotograficznych (wskaźnik światłoczułości, gradienty średnie, gęstość optyczna minimalna i maksymalna, uczulenie spektralne), okresu gwarantowanej użyteczności, pakowania, znakowania, magazynowania i oceny partii wyrobu. Określono warunki naświetlania, wykreślania krzywej charakterystycznej, wyznaczania minimalnej i maksymalnej gęstości optycznej oraz wskaźnika światłoczułości i gradientów średnich

Iluminanty sensytometryczne, Specyfikacja i określenie światła dziennego i żarowego

Charakterystyki widmowe sensytometrycznych iluminantów przeznaczonych do badania błon zdjęciowych do kamer stosowanych w fotografii obrazowej w naturalnym świetle dziennym, w świetle studyjnym żarowym oraz w świetle przewoltowanych lamp fotograficznych o intensywnym świeceniu (photoflood). Postanowienia normy stosuje się do badania błon czarno-białych i barwnych, odwracalnych i negatywowych. Określono również metody oceny prawidłowości iluminantów sensytometrycznych oraz zakresy tolerancji

Rzutniki przezroczy, Określenie przyrostu temperatury w okienku ramki przy pomocy przezrocza pomiarowego z dwiema szklanymi płytkami

Metoda pomiaru temperatury osiąganej w środkowej części specjalnego przezrocza pomiarowego w celu podania praktycznego i powtarzalnego sposobu porównania działania różnych rzutników. Opisano przygotowanie do pomiaru temperatury. Przedstawiono wyposażenie do pomiaru. Podano przykład przedstawienia wyników

Pozostałe tematy wirutalnych wizytTworzenie stron www Wirtualne wizyty